THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC, AN TOÀN PHÁP LÝ, ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thuế, phí, lệ phí

STT

Tên văn bản

Tải về

 

1

 

Luật về thuế sửa đổi 2014  

 Download

 
 

2

Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

Download 

 
 

3

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Download 

 
 

4

Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

Download 

 
 

5

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Download 

 
 

6

Thông tư số 68 /2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/4/2010 hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Download 

 
 

7

Thông tư số 161 /2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

Download 

 
 

8

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Download 

 
 

9

Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

 Download

 
 

10

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Download 

 
 

11

Luật Thuế giá trị gia tăng

Download 

 
 

12

Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/4/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Download 

 
 

13

Luật thuế thu nhập cá nhân

Download 

 
 

14

Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Download

 
 

Quy định chung

STT

Tên văn bản

Tải về

 

1

Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Download  

 
 

2

Pháp lệnh thừa kế

 Download 

 
 

3

Pháp lệnh hợp đồng dân sự

Download  

 
 

4

Bộ luật dân sự năm 1995

 Download 

 
 

5

Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004

Download  

 
 

6

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

 Download 

 
 

7

Bộ Luật dân sự năm 2005

 Download 

 
 

8

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 Download 

 
 

9

Hiến pháp năm 1980

 Download 

 
 

10

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 Download 

 
 

11

Hiến pháp năm 1946

 Download 

 
 

12

Hiến pháp năm 1992

Download  

 
 

More Articles...

Báo Mới Online - Tin tức nổi bật