THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC, AN TOÀN PHÁP LÝ, ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Luật công chứng

STT

Tên văn bản

Tải về

 

1

Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

Download

 
 

2

Nghị định 45/HĐBT ngày 27/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động Công chứng nhà nước

Download

 
 

3

Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Công chứng nhà nước

Download

 
 

4

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực

Download

 
 

5

Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Download

 
 

6

Luật Công chứng năm 2014 

Download

 
 

7

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Download

 
 

Báo Mới Online - Tin tức nổi bật