Luật doanh nghiệp

Category: Văn bản pháp luật

STT

Tên văn bản

Tải về

 

1

Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/ 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Download  

 
 

2

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Download  

 
 

3

Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế quản lý Cụm công nghiệp

Download  

 
 

4

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Download  

 
 

5

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Download  

 
 

6

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Download  

 
 

7

Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Download  

 
 

8

Luật Kinh doanh bất động sản

Download  

 
 

9

Luật Đầu tư năm 2005

Download  

 
 

10

Luật Doanh nghiệp năm 2005

Download  

 
 

11

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Download  

 
 

12

Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003

Download  

 
 

13

Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Download  

 
 

14

Luật Doanh nghiệp năm 1999

Download  

 
 

15

Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998

Download  

 
 

16

Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995

Download  

 
 

17

Luật Doanh nghiệp tư nhân

Download  

 
 

18

Luật Công ty

Download  

 
 

19

Luật khuyến khích đầu tư trong năm 1994

 Download